ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Ειδικ?? SEO: Γιατ? ?λοι χρει?ζονται ?ναν

Περιεχ?μενα

SEO
1 Σχ?λιο
eidikos-seo
Ειδικ?? SEO: Γιατ? ?λοι χρει?ζονται ?ναν Μια παλι? διαφ?μιση με τον Καφετζ?πουλο ?λεγε ?τι το κινητ? χρει?ζεται τον Γερμαν? του για να δε?ξει ?τι σε κ?θε αντικε?μενο υπ?ρχει μια εξειδ?κευση. Και επειδ? και εσε?? δεν ε?στε κ?ποιο? που αφ?νετε τα πρ?γματα στην τ?χη και να κυλ?σουν μ?να του?, για αυτ?…

Το Google Florida Update 2 ?σπειρε τον πανικ?!

SEO
0
GOOGLE FLORIDA 2 UPDATE-2
Το Google Florida Update 2 ?σπειρε τον πανικ?! Σ?γουρα ?σοι ασχολε?στε με το SEO ? ?χετε κ?ποια ιστοσελ?δα που την παρακολουθε?τε εκ του σ?νεγγυ? για την κατ?ταξη τη? θα ?χετε αντιληφθε? κ?ποιε? αλλαγ?? στην κατ?ταξη που συν?βησαν την Δευτ?ρα 11 Μαρτ?ου 2019 ? την Τρ?τη 12 Μαρτ?ου 2019. Η ν?α…

Διπλ? περιεχ?μενο (Duplicate Content): Σα? ρ?χνει στη Google;

BLOG, SEO
0
ΔΙΠΛΟ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Διπλ? περιεχ?μενο (Duplicate Content): Σα? ρ?χνει στη Google; Δε?τε τι πρ?πει να κ?νετε για να μην τιμωρηθε?τε απ? τη Google Τι ε?ναι το διπλ? περιεχ?μενο; Γιατ? γ?νεται τ?σο ντ?ρο? για αυτ?; Σα? ρ?χνει το διπλ? περιεχ?μενο στη Google; Για να μ?θετε ?λη την αλ?θεια διαβ?στε παρακ?τω. Τι ε?ναι το διπλ?…

Λ?θη SEO: Τα 11 πιο συνηθισμ?να που σα? ρ?χνουν στη Google

SEO
0
LATHI-SEO-RIXNOUN-GOOGLE-1
Λ?θη SEO: Τα 11 πιο συνηθισμ?να που σα? ρ?χνουν στη Google Θα μπορο?σε το ?διο ?ρθρο αντ? για Λ?θη στο SEO να λ?γεται και πω? να πατ?σετε στι? μηχαν?? αναζ?τηση? χωρ?? να το καταλ?βετε ? πω? να μην βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google, εν? ?χετε κ?νει τ?σο πολ? δουλει?…

Γιατ? ο κ?σμο? φοβ?ται τα backlink;

SEO
2 Σχ?λια
giati-kosmos-fovatai-backlinks-1
Γιατ? ο κ?σμο? φοβ?ται τα backlink; Γεια σα? φ?λοι μου, ?χω καιρ? να γρ?ψω στο blog μου, για την ακρ?βεια ?χω να γρ?ψω απ? π?ρυσι και ?τσι μετ? απ? ?να μ?να περ?που σπ?ω την σιωπ? μου. Για να ?χω να γρ?ψω τ?σο καιρ? κ?ποιο ?ρθρο δεν σημα?νει ?τι δεν υπ?ρχουν…

7 Εκπληκτικ? SEO Tools για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα Google!

SEO
1 Σχ?λιο
SEO TOOLS GOOGLE GREECE
7 Εκπληκτικ? SEO Tools για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα Google! Πω? θα μπορ?σετε να αξιοποι?σετε ?λα τα ν?α τεχνολογικ? εργαλε?α για να βγ?λετε την ιστοσελ?δα σα? πρ?τη στι? μηχαν?? αναζ?τηση? Κ?θε μ?ρα καινο?ρια εργαλε?α για τη βελτιστοπο?ηση των μηχαν?ν αναζ?τηση? παρουσι?ζονται συνεχ?? με την υπ?σχεση ?τι θα βοηθ?σουν την…

Google: Διατηρ?στε την δομ? των URL ?σο πιο απλ? γ?νεται

SEO
0
URL-DOMI-GOOGLE
Google: Διατηρ?στε την δομ? των URL ?σο πιο απλ? γ?νεται ?να πολ? σημαντικ? πρ?γμα, ?σω? το πιο σημαντικ? στην Εντ?? Σελ?δα? Βελτιστοπο?ηση (On Page SEO) ε?ναι η χρ?ση και η διατ?ρηση ?σο πιο απλ?? δομ?? των URL γ?νεται. Θα πρ?πει να κρατ?σετε μια ιεραρχικ? δομ? στα URL η οπο?α να…

Ποιε? ε?ναι οι κ?ριε? οδηγ?ε? τη? Google για webmasters;

SEO
1 Σχ?λιο
GOOGLE-WEBMASTER-GENIKES-ODIGIES-1
Ποιε? ε?ναι οι κ?ριε? οδηγ?ε? τη? Google για webmasters; Η επιστροφ? στα βασικ? ισχ?ει και σε ?τι ?χει να κ?νει με το SEO, γιατ? ?ποιο? δεν ?χει γερ?? β?σει? σ?μερα σε αυτ? δεν μπορε? να προχωρ?σει και να κατακτ?σει τι? πρ?τε? θ?σει? των μηχαν?ν αναζ?τηση?. Η καλ?τερη καταν?ηση και η…

Π?? να χτ?σετε ?να site υψηλ?? ποι?τητα? σ?μφωνα με τη Google

SEO
0
ISTOSELIDA-IPSILIS-POIOTITAS-GOOGLE
Π?? να χτ?σετε ?να site υψηλ?? ποι?τητα? σ?μφωνα με τη Google Σε ?να προηγο?μενο ?ρθρο –?λοι οι οδηγο? τη? Google για του? webmasters– ε?χα αναφερθε? στην πηγ? σχετικ? με την βελτιστοπο?ηση μηχαν?ν αναζ?τηση? και την κατασκευ? ποιοτικ?ν ιστοσελ?δων που δεν ε?ναι η ?λλη απ? την ?δια τη Google. Ναι η…

?λοι οι οδηγο? τη? Google για του? webmasters

SEO
0
GOOGLE-WEBMASTER-TOOLS-ODIGOI-1
?λοι οι οδηγο? τη? Google για του? webmasters Π?ντα για να μ?θει? κ?τι θα πρ?πει να γυρν?? π?σω στην πηγ? και η πηγ? για τον χ?ρο τη? βελτιστοπο?ηση? ιστοσελ?δων ε?ναι η ?δια η Google και φυσικ? το blog τη? για του? Webmasters, το Official Google Webmaster Tools Blog Central. Το…

Παρ?νομα backlinks και πω? να τα αποφ?γετε

SEO
0
PARANOMA-UNNATURAL-BACKLINKS-1
Παρ?νομα backlinks και πω? να τα αποφ?γετε Ποι? ε?ναι τα παρ?νομα backlinks σ?μφωνα με τη Google και πω? μπορο?ν να βλ?ψουν την ιστοσελ?δα σα?; Τι θα πρ?πει να κ?νετε ?μα διαπιστ?σετε ?τι σα? ?χουν φορτ?σει με δεκ?δε? παρ?νομα ? μη φυσικ? backlinks; ? ?μα ?θελα σα? το κ?νατε αυτ? τ?σο…

Τα 20 ε?δη των backlinks για να ανεβε?τε στη Google

SEO
1 Σχ?λιο
20-BACKLINKS-ANEVEITE-GOOGLE-1
Τα 20 ε?δη των backlinks για να ανεβε?τε στη Google Υπ?ρχουν π?ρα πολλο? επικριτ?? του SEO και τη? βελτιστοπο?ηση? μ?σω backlinks, ?να? απ? του? μεγαλ?τερου? επικριτ?? του χτισ?ματο? συνδ?σμων ε?ναι και η Google, καθ?? και ?λοι οι δορυφ?ροι τη?, οι μεταπωλητ?? του Google Ads ? πρ?ην Google Adwords. Δεν ?χω…

Μπορε? κ?ποιο? να με?νει σταθερ? πρ?το? στη Google;

SEO
0
Google-Rankings-DIAKYMANSEIS-1
Μπορε? κ?ποιο? να με?νει σταθερ? πρ?το? στη Google; ?μα ε?μασταν τσομπ?νηδε? θα λ?γαμε τι ?χουν τα ?ρμα τα site και π?φτουν στη Google; Και τ?ρα που δεν ?μαστε, π?λι πολλο? απ? εμ?? το ?διο αναρωτι?μαστε. Το παρακ?τω ?ρθρο το αφιερ?νω σε ?λου? του? SEO wannabes που με διαφημ?ζουν αρνητικ? σε…

Π?σο? χρ?νο? χρει?ζεται για να δε?τε αποτελ?σματα απ? το SEO;

SEO
0
POSO-XRONOS-SEO
Π?σο? χρ?νο? χρει?ζεται για να δε?τε αποτελ?σματα απ? το SEO; ?σον αφορ? το SEO η κατ?σταση παρομοι?ζεται με το τραγο?δι “Σταμ?τησε του ρολογιο? του? δε?κτε?”, γιατ? εδ? ο χρ?νο? κυλ?ει αντ?στροφα και ο χρ?νο? ε?ναι ο μεγαλ?τερο? εχθρ?? τη? κατ?ταξη?. Οι λ?γοι που γρ?φω αυτ? το ?ρθρο ε?ναι για να…

9 Ψ?ματα στο SEO που θα σα? καταστρ?ψουν

SEO
0
GOOGLE-PSEMATA
9 Ψ?ματα στο SEO που θα σα? καταστρ?ψουν Μετ? απ? χρ?νια στον χ?ρο του SEO και τη? προ?θηση? ιστοσελ?δων, και αφο? ?χω γρ?ψει ?ρε?, μ?νε? και πολλ? χιλι?μετρα κ?νοντα? πραγματικ? SEO, ?ρθε η ?ρα να σα? αποκαλ?ψω 9 ψ?ματα, ιδ?ε? ? θεωρ?ε? γ?ρω απ? το SEO που δυστυχ?? ?μα τι?…

Google Adwords: 7 Λ?γοι για να το κ?ψετε!

Google Adwords: 7 Λ?γοι για να το κ?ψετε! Το Google Adwords ε?ναι σ?μερα η πιο εξελιγμ?νη διαφημιστικ? πλατφ?ρμα για την προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα? επ? πληρωμ?. Απ? τη στιγμ? τη? εκκ?νηση? του Google Adwords τον Οκτ?βρη του 2000 ?χει γ?νει η πρ?τη πηγ? εσ?δων τη? Google. Μ?νο το 2017 κατ?γραψε…

SEO Ρ?σκα που θα πρ?πει να π?ρετε και ποια να αποφ?γετε

SEO
0
SEO-RISKS-GREECE
SEO Ρ?σκα που θα πρ?πει να π?ρετε και ποια να αποφ?γετε Γεια σα? φ?λοι μου, στο SEO που ε?ναι ?σω? το σημαντικ?τερο πρ?γμα που ?χει να κ?νει με την βιωσιμ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα?, κ?ποιε? στιγμ?? καλο?μαστε να π?ρουμε και αποφ?σει? που ?χουν ρ?σκο σχετικ? με ορισμ?νε? πιθαν?? αλλαγ?? που πρ?πει…

7 Τ?σει? στον σχεδιασμ? ιστοσελ?δων και το SEO για το 2018

SEO, WEB DESIGN
0
SEO-WEB-DESIGN-2018-TASEIS
7 Τ?σει? στον σχεδιασμ? ιστοσελ?δων και το SEO για το 2018 Το SEO και οι αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη? Google ε?ναι αυτ?? που οδηγο?ν και τι? εξελ?ξει? στον σχεδιασμ? ιστοσελ?δων και δημιουργο?ν τι? τ?σει? τη? εποχ??. ?σε? ιστοσελ?δε? δεν ακολουθο?ν αυτ?? τι? τ?σει? που επιτ?σσει η ?δια η Google, χ?νουν…

15 Χρυσ?? συμβουλ?? SEO για το 2018

SEO
2 Σχ?λια
SEO-SYMVOULES-TIPS-2018
15 Χρυσ?? συμβουλ?? SEO για το 2018 Γει? σα? φ?λοι μου, θα ?θελα αρχικ? να σα? συγχαρ? ?λου? εσ?? που διαβ?ζετε κ?θε εβδομ?δα το site μου γιατ? πραγματικ? εκτ?? απ? τι? πολ? χρ?σιμε? αλλ? και πραγματικ?? εφαρμοσμ?νε? γν?σει? που ?χει για το SEO, μου δ?νετε τη δ?ναμη να συνεχ?σω να…

Τι ε?ναι το error 404;

SEO
0
ERROR-404-NOT-FOUND
Τι ε?ναι το error 404; Το error 404 σημα?νει ?ταν μια συγκεκριμ?νη σελ?δα στο site σα? δεν ?χει υπ?ρχει ε?τε γιατ? ?χει αλλ?ξει το URL ε?τε για κ?ποιον ?λλον λ?γο. Το error 404 ?χει συνδεθε? με αρνητικ? τρ?πο γενικ?τερα, γιατ? προκαλε? αναστ?τωση τ?σο στου? επισκ?πτε? τη? ιστοσελ?δα? σα?, ?σο και…

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

SEARCH ENGINES OPTIMIZATION SEO

Το search engines optimization (SEO) ? βελτιστοπο?ηση μηχαν?ν αναζ?τηση? στα ελληνικ? ε?ναι ?λε? οι εν?ργειε? που γ?νονται για να αν?βει η ιστοσελ?δα σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και να κατακτ?σει τι? πρ?τε? θ?σει?.

Η πρ?τη δεκ?δα στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google πα?ρνει το 97% των συνολικ?ν κλικ κατ? μ?σο ?ρο, εν? η πρ?τη τρι?δα λαμβ?νει το 65% με 70% των συνολικ?ν κλικ.

?πω? καταλ?βατε, ?μα θ?λετε να κρ?ψετε κ?τι, β?λτε το στην δε?τερη σελ?δα τη? Google και ε?ναι λογικ? ?τι δεν θα το βρει καν?να? γιατ? απλ?? καν?να? δεν θα ψ?ξει π?ραν τη? πρ?τη? σελ?δα? εκτ?? και αν ε?ναι ιδια?τερα περ?εργο? ?πω? εγ?.

Search Engine Optimization Services

Οι υπηρεσ?ε? search engine optimization περιλαμβ?νουν μια γκ?μα ενεργει?ν που ξεκιν?νε απ? την τεχνικ? βελτ?ωση του SEO, την στρατηγικ? τοποθ?τηση των λ?ξεων κλειδι?ν στην ιστοσελ?δα, στη δημιουργ?α backlinks με το χ?ρι και με φυσικ? τρ?πο, τα social signals και τ?λο? την δημιουργ?α περιεχομ?νου.

?λε? τι? παραπ?νω υπηρεσ?ε? τι? παρ?χει με επιτυχ?α η εταιρε?α μα? και μ?χρι στιγμ?? ?χουμε εξυπηρετ?σει π?νω απ? 500 πελ?τε? στον χ?ρο τη? κατασκευ?? ιστοσελ?δων και του SEO.

Πριν ξεκιν?σετε να κ?νετε οτιδ?ποτε για να προωθ?σετε την ιστοσελ?δα σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, θα πρ?πει να ?χετε καταστρ?σει ?να πλ?νο SEO και να ?χετε κ?νει αν?λυση αγορ?? για να βρε?τε δ?ο βασικ? πρ?γματα:

  • τι? βασικ?? σα? λ?ξει? κλειδι? και
  • του? κ?ριου? ανταγωνιστ?? σα?.

Αυτ? τα δ?ο πρ?γματα ε?ναι πολ? βασικ? να τα γνωρ?ζετε καλ? πριν ξεκιν?σετε οποιαδ?ποτε εκστρατε?α SEO και καλ? θα ?ταν να συμβουλευτε?τε ?να ?μπειρο Search Engine Otpimization Agency που να ?χει αποδεδειγμ?να αποτελ?σματα στην αγορ? σα? ? σε ?λλε? ιστοσελ?δε? που ?χει αναλ?βει.

Αυξ?στε τι? οργανικ?? αναζητ?σει? με τo σωστ? Search Engine Optimization

?ταν το search engine optimization γ?νεται σωστ? και απ? επαγγελματ?ε?, φα?νεται και γ?νονται αντιληπτ? τα αποτελ?σματα απ? το π?ρα? του πρ?του μ?να και μετ?.

Γενικ? η βελτ?ωση τη? κατ?ταξη? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι μια χρονοβ?ρα διαδικασ?α που μπορε? να π?ρει και 6 μ?νε? αν?λογα με την ?νταση τη? εκστρατε?α? σα? και φυσικ? το domain authority τη? ιστοσελ?δα? σα?.

?σο πιο ψηλ? το domain authority, τ?σο πιο καλ? θα π?τε στι? μηχαν?? αναζ?τηση? τουλ?χιστον θεωρητικ?.

Τα οφ?λη τη? σωστ?? καμπ?νια? SEO ε?ναι πρωτ?στω? η α?ξηση τη? οργανικ?? επισκεψιμ?τητα?, η α?ξηση των μετατροπ?ν και η α?ξηση των πωλ?σεων και του τζ?ρου ε?τε πρ?κειται για eshop, ε?τε πρ?κειται για ιστοσελ?δα επαγγελματ?α ? επιχειρηματικ? ιστοσελ?δα.

Δε?τε περισσ?τερε? κατηγορ?ε? απ? το blog:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
骚虎最新官方下载-骚虎最新版本下载-骚虎最新官网